Подобряване на качеството на работните места и условията на труд в БТГ ЕООД с подкрепата на ЕС и ОП"РЧР"

26 May.2017

БТГ ЕООД подписа административен договор по ОП "Развитие на човешките ресурси", Процедура: ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД BG05M9OP001-1.008 
Наименование на проект: Подобряване на качеството на работните места и условията на труд в БТГ ЕООД.
Цели: Да подобри качеството на работната среда в БТГ ЕООД чрез осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси за по-добро съвместяване на личния и професионалния живот на работещите. Ще се осигурят необходимите инвестиции за създаване на привлекателна и по-безопасна работна среда, по-високо качество на работните места чрез по-ефективни и модерни мерки за превенция на професионалните рискове,  гъвкавост на работните процеси, които пряко ще рефлектират върху по-добрата производителност в БТГ ЕООД. 

Начало:25.05.2017г. Край:25.03.2018г.

 

Последни новини

Всички новини

Секция банери